thiết kế Website

Đăng ký tên miền | Văn bản tài liệu

Nghị định số: 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.
Toàn văn
Quyết định Số 92/2003/QĐ - BBCVT ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet".
Toàn văn
Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005.
Toàn văn
Quyết định số 72 /2002/QĐ-TTg ngày 10/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước.
Toàn văn
Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005.
Toàn văn
Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông.
Toàn văn
Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính-Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Toàn văn
Chỉ thị số 09/2001/CT-TCBĐ ngày 30/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Toàn văn
Quyết định số 84/2001/QĐ-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam.
Toàn văn
Quyết định số 17/2001/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 nǎm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao chức nǎng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam.
Toàn văn
Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Toàn văn
Văn bản số 5035-CV/VPTW ngày 17 tháng10 năm 2000 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW.
Toàn văn
Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 Của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet.
Toàn văn
Qui định về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet ở Việt Nam.
Toàn văn
Ban hành kèm theo Quyết định số 848/1997/QĐ-BNV(A11) ngày 23/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Toàn văn
Quyết định số 372/QĐ-TCBĐ ngày 28/04/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (DGPT) về việc thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC).
Toàn văn
Tư vấn tên miền | Bảng giá tên miền | Kiểm tra tên miền | Mua bán tên miền | Văn bản - Tài liệu | Hỏi đáp
Liên hệ với chúng tôi